EN
 
About us

کنترل پروژه

کنترل پروژه


  براساس تعریف PMI، پروژه تلاشی موقتی برای تولید محصولی منحصر به فرد، ارائه خدمات و نتیجه  میباشد. در حقیقت یک پروژه شروع و پایانی مشخص داشته و به هنگام برآورده شدن اهداف و یا ازبین رفتن ضرورت آنها، پایان میپذیرد.

  دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده نیازمند مدیریت قوی در اجرای پروژه ها است. در حقیقت مدیریت پروژه به کاربردن دانش، مهارت، ابزار و تکنیک در اجرای پروژهها برای ارضای الزامات پروژه می‌باشد. مدیریت پروژه از طریق کاربرد صحیح و یکپارچه سازی 42 فرایند مدیریتی گروه‌بندی شده شامل 5 گروه فرایندی زیر میباشد:

 • آغازین
 • برنامه‌ریزی
 • اجرا
 • پایش و کنترل
 • خاتمه

  مدیریت پروژه به طور کلی شامل مراحل زیر میباشد:

 • شناسایی الزامات و نیازهای پروژه
 • شناسایی نیازهای مختلف و انتظارات ذینفعان

برقراری تعادل میان قیود پروژه که شامل قسمتهای زیر شده ولی محدود به آنها نمی‌باشد:

 • محدوده
 • کیفیت
 • زمان بندی
 • بودجه
 • منابع
 • ریسک

در حقیقت رابطه میان این عوامل به گونه ایست که تغییر دریکی از آنها منجر به تغییر در حداقل یکی از عوامل دیگر می شود.

با توجه به مفاهیم ارائه شده در می یابیم که شناسایی حوزه های مختلف علم مدیریت بسیار حائز اهمیت بوده و بر اهداف پروژه تاثیرگذار می باشند. این حوزه ها عبارتنداز:

 • مدیریت یکپارچگی
 • مدیریت محدوده
 • مدیریت زمان
 • مدیریت هزینه
 • مدیریت کیفیت
 • مدیریت منابع انسانی
 • مدیریت ارتباطات
 • مدیریت ریسک
 • مدیریت تدارکات و قراردادها

  شناسایی دقیق هریک از این حوزهها و همچنین انجام عملیات و اقدامات دقیق در زمان مناسب امری حیاتی است که نیازمند دانش، تخصص، مهارت و ابزار مناسب میباشد. شرکت کندوان پارس برای بهتر محقق شدن اهداف پروژه و کسب رضایت کارفرمایان، به تاسیس واحدهای کنترل پروژه در هر پروژه و واحد مستقل مدیریت و کنترل پروژه در دفتر مرکزی برای حمایت و پشتیبانی، آموزش و تعیین استراتژیهای کلان نموده است. آشنا بودن به علم روز مدیریت، استفاده از نرمافزارهای تخصصی و بهره‌بردن از تخصص افراد تراز اول کشور در این زمینه شرکت کندوان پارس را برای اجرای پروژهها با بالاترین کیفیت توانا ساخته است.