EN
 
About us

مهندسی ارزش

مهندسی ارزش


فضای رقابتی اقتصادی امروزه که رقابت کاری  برای افزایش کیفیت پروژه‌ها و تامین مالی پروژه‌ها را به همراه دارد، شرکت‌ها را با چالشی عظیم روبه‌رو می‍کند و پروژه ها باید به بهترین شکل و بالاترین کیفیت اجرا شوند. بنابراین دستورالعمل و روشی که بتواند کارایی و سود شرکت را افزایش دهد، اهمیت ویژه ای پیدا می‌کند.

از آنجاکه شرکت کندوان پارس همواره با پروژه‌های جدید و پیچیده تونل سازی، راهسازی، راه آهن، ساختمان‌های صنعتی و ... روبه رو می‌باشد، درجستجوی راه‌های مختلف برای افزایش سطح کیفی و عملکردی خود می‌باشد. این شرکت، مهندسی ارزش (VE) را به عنوان ابزار مدیریتی مناسب در اجرای پروژه های خود یافته است. در حقیقت، مهندسی ارزش به دنبال جایگزین‌های مناسب برای طرح اولیه با هدف کاهش هزینه و افزایش ارزش می‌باشد. اصطلاحات دیگری (مانند مدیریت ارزش، آنالیز ارزش و ...) نیز در این حوزه اسفتاده می‌شوند که اگر چه تفاوت‌های اندکی دارند، اما همگی به فرایندی واحد اشاره دارند.

مهندسی ارزش فرایند نظام یافته و ساختارمند است که فرایندها و محصولات پروژه را بهبود می‌بخشد. این فرایند برای آنالیز محصولات و فرایند تولید، طراحی و پروژه‌های ساخت و همچنین فرایندهای اجرایی و تجاری استفاده می‌شود. در حقیقت در این سیستم، تعادلی میان کارکردهای مورد نیاز، عملکرد، کیفیت و ایمنی با استفاده از هزینه‌ها و منابع دیگر برای اجرای پروژه برقرار می‌شود. این تعادل با اسفاده از حداکثر کردن شاخص ارزش صورت می‌گیرد:

 هزینه/کارکرد=ارزش

ارزش (Value):  کارکرد قابل اعتماد عملکرد برای برآورده ساختن نیازهای مشتریان با کمترین هزینه کلی می‌باشد.

کارکرد (Function): خدمت یا ویژگی است که توسط محصول یا خدمات تولید شده ارائه می شود. در حقیقت آن چیزیست که مشتری حاضر است برای آن هزینه کند.

هزینه (Cost): تمام هزینه های مادی و غیر مادی که برای تولید محصول و اجرای پروژه نیاز است.

نظام ساختار یافته مهندسی ارزش از یک برنامه کاری (Job Plan) نشئت می گیرد. بر اساس استاندارد، این برنامه کاری شامل مراحل زیر می‌باشد:

  1. مرحله اطلاعات (Information Phase): درک بهتر از پروژه و هم‌سنگ سازی اطلاعات
  2. مرحله تحلیل کارکرد (Function Analysis): تحلیل پروژه برای درک و شفاف‌سازی کارکردهای مورد نیاز
  3. مرحله خلاقیت (Creativity Phase): تمام راه حل‌ها و گزینه ها برای ارضای نیازهای پروژه تولید می‌شود.
  4. مرحله ارزیابی (Evaluation Phase): ایده ها و مفاهیم برای انتخاب گزینه های ممکن ترکیب و ارزیابی می‌شوند.
  5. مرحله توسعه (Development phase): انتخاب و آماده سازی بهترین گزینه (ها) برای بهبود شاخص ارزش
  6. مرحله ارائه  (Presentation Phase): ارائه نتایج و توصیه ها به مجموعه ذینفعان
  7. مرحله اجرا  (Implementation Phase): ابلاغ و اجرای طرح برتر و تعیین تکلیف در مورده نحوه و کیفیت اجرا

  فرایند مهندسی ارزش در هر مرحله از پروژه می تواند انجام شود. اما بیشترین منافغ زمانی است که پروژه در مراحل اولیه و طراحی مفهومی می‌باشد. این فرایند می تواند بیش از یکبار در پروژه به کار گرفته شود. به خدمت گیری این فرایند در مراحل اولیه باعث می شود مسیر اولیه پروژه به درستی تعیین شود. همچنین به کارگیری مجدد آن در مراحل بعدی موجب بازنگری مسیر پروژه براساس تغییرات و اطلاعات جدید می شود.

  شرکت کندوان پارس با دارا بودن دانش فنی در این حوزه و آشنا بودن به اهمیت مهندسی ارزش، در مراحل مختلف برای بهبود اهداف پروژه به برگزاری جلسات تخصصی مهندسی ارزش می‌پردازد.