EN
 

اجرای آسفالت حفاظتی میکروسرفیسینگ خراسان شرکت کندوان پارس

میکروسرفیسینگ آسفالت سرد نازکی است که از مصالح سنگی با دانه‏ بندی پیوسته، فیلر فعال (سیمان)، آب، افزودنی ‏های کنترل شکست و قیر امولسیون کاتیونی اصلاح ‏شده پلیمری تشکیل شده و برای تعمیر و نگهداری روسازی استفاده می ‏شود. این مخلوط پس از گذشت 15 الی 30 دقیقه از اجرای آن به گیرش اولیه خود می‏ رسد و پس از یک ساعت می‏توان ترافیک را بر روی آن عبور داد.